Descarrega el resum de la taula rodona
Models comercials en les ciutats del futur

Models comercials en les ciutats del futur

La maduresa del model BID (Business Improvement Districts) i altres models comercials ha permès desenvolupar noves tipologies de BIDS. Però, quins models hi ha més enllà dels BID’s? Què en podem aprendre dels BID’s?

Molts experts defensen que el futur passa per avançar cap als “Super Bids”, una versió més avançada dels Bids actuals que tindran una major implicació en el desenvolupament estratègic i la gestió de les seves àrees mitjançant una col·laboració més profunda amb les entitats locals i regionals dins d’una estructura integrada de gestió de la ciutat denominada Equip de ciutat o “Town Team”.

Una taula per debatre si el futur model comercial ha de tenir un major paper en l’ordenació i planificació de les àrees comercials i tot passa per un major grau de col·laboració entre l’entitat que defensa el model comercial  i els diferents organismes i entitats públiques en tots els nivells, local, regional i nacional, per aconseguir donar un enfocament global i integral a la gestió dels espais urbans i comercials.

És això viable en tots els models de ciutat? Serà un bon moment per debatre l’evolució del model anglosaxó amb una de les veus més reputades, el nou model francès de les Cooperatives i el model de Barcelona.

taules rodones amb experts Europeus
Model de ciutat i relació amb el comerç local
Comerç, cultura i turisme
Models comercials en les ciutats del futur
Impacte del comerç en el paisatge urbà, quin paper pot i ha de jugar el comerç?
Tecnologia i comerç
La botiga perfecta